ครูผู้สอน

ครู Cherie

The students often refer me as their “sister” and a “friend”. I always focus on the student’s goal and set it my top priority. I think the potential of every students shall be developed with appropriate methods.

ทำความรู้จัก →
ครูผู้สอน

ครูช้าง

พี่ช้างมีปรัชญาในการสอนว่า ครูต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียน เน้นทักษะพื้นฐาน และกระบวนการคิดที่เป็นระบบ และ ตัวพี่ช้างเองเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนเป็นคนเก่งในแบบของเขาเอง ครูจะต้องทำหน้าที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านนั้นๆของเขาให้มากที่สุด

ทำความรู้จัก →
ครูผู้สอน

Kru Moss-Wasin

Active learning is my main focus for our students. With my expertise, the students should be encouraged to participate in the class, to conduct the class with the sense of humor, making it fun and comprehensible. My students are supported to pose any questions which concern them since the foundation of understanding matters the most. I believe in the student’s potential as they can achieve anything they wish for, depending on the appropriate approach fitting for each individual. The student may seek for suggestion which would make them accomplish his or her goal faster.

ทำความรู้จัก →
Scroll to Top