ครูผู้สอน

ครู Cherie

The students often refer me as their “sister” and a “friend”. I always focus on the student’s goal and set it my top priority. I ...
ทำความรู้จัก →
ครูผู้สอน

ครูช้าง

พี่ช้างมีปรัชญาในการสอนว่า ครูต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียน เน้นทักษะพื้นฐาน และกระบวนการคิดที่เป็นระบบ และ ตัวพี่ช้างเองเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนเป็นคนเก่งในแบบของเขาเอง ครูจะต้องทำหน้าที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านนั้นๆของเขาให้มากที่สุด
ทำความรู้จัก →
ครูผู้สอน

Kru Moss-Wasin

Active learning is my main focus for our students. With my expertise, the students should be encouraged to participate in the class, to conduct ...
ทำความรู้จัก →
Scroll to Top