ครูช้าง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

พี่ช้างมีปรัชญาในการสอนว่า ครูต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียน เน้นทักษะพื้นฐาน และกระบวนการคิดที่เป็นระบบ

และตัวพี่ช้างเองเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนเป็นคนเก่งในแบบของเขาเอง ครูจะต้องทำหน้าที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านนั้นๆของเขาให้มากที่สุด

Topics

  • SAT Math
  • SAT Math Level 2
  • PAT Math
  • PAT Physics
  • PAT Chemistry
  • PAT Biology
  • Thai
Scroll to Top