คอร์สเรียนของเรา

คอร์สเรียน General English

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English หลักสูตรInternational A1-C1 เหมาะสำหรับเน้นการสอบ GAT PAT O-NET
ดูรายละเอียดคอร์สเรียน →

คอร์สเรียน GED

GED เป็นการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศสหรัฐอเมริกา (US High School Equivalency Diploma)
ดูรายละเอียดคอร์สเรียน →

คอร์สเรียน MCAT

เป็นหลักสูตรสำหรับการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะได้รับโอกาสในการสอบ MCAT จำนวนจำกัดครั้ง ไม่เหมือนข้อสอบประเภทอื่นๆ
ดูรายละเอียดคอร์สเรียน →

คอร์สเรียน TOEFL สำหรับเตรียมสอบตรงมหิดลอินเตอร์

การสอบ TOEFL นี้ เป็นข้อสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ MUIC (ย่อมาจาก Mahidol University International College)
ดูรายละเอียดคอร์สเรียน →

คอร์สเรียน TOEFL iBT

TOEFL iBT เป็นข้อสอบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษครอบคลุม 4 ทักษะ ได้แก่ Listening, Reading, Writing, Speaking โดยเป็นคะแนนที่ถูกกำหนดเบื้อต้นในการเข้าสมัครเรียนระดับชั้นมหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียดคอร์สเรียน →

คอร์สเรียน IELTS

IELTS คือข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 4 ทักษะ ประกอบด้วย Listening Reading Writing Speaking ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศทางยุโรป และออสเตรเลีย
ดูรายละเอียดคอร์สเรียน →

คอร์สเรียน SAT Subject Test

เป็นข้อสอบที่ใช้วัดทักษะ ระดับความรู้ความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์สำหรับใช้ในสาขาวิชาเฉพาะด้านในหมวดต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและอื่นๆ
ดูรายละเอียดคอร์สเรียน →

คอร์สเรียน SAT

SAT คือ ข้อสอบมาตรฐานเพื่อใช้วัดทักษะด้านคำนวณในวิชาคณิตศาสตร์ และการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเป็นมาตรฐานในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในหลายประเทศ
ดูรายละเอียดคอร์สเรียน →
Scroll to Top