คอร์สเรียน SAT Subject Test

เป็นข้อสอบที่ใช้วัดทักษะ ระดับความรู้ความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์สำหรับใช้ในสาขาวิชาเฉพาะด้านในหมวดต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ยื่นในคณะ หรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการคะแนนในส่วนนี้โดยเฉพาะ เช่น คณะวิทยาศาสตร์หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ 

เนื้อหาของ SAT subject test  จะครอบคลุมความรู้พื้นฐานของแต่ละวิชาในช่วงระดับมัธยมปลายทั้งสิ้น มีข้อสอบทั้งหมด 50-85 ข้อตามแต่ละวิชา โดยจะใช้เวลาในการทำข้อสอบแต่ละสาขาวิชา คือ 1 ชั่วโมง จะมีช่วงคะแนนอยู่ที่ 200-800 คะแนน ซึ่งหากทำถูกจะได้ 1 คะแนน หากตอบผิดจะหัก 0.25 คะแนน และถ้าทำได้มากกว่า 60 คะแนนดิบก็สามารถได้คะแนนเต็ม 800 คะแนนได้แล้ว

ในวิชา Mathematic Level II จะแตกต่างจาก SAT Mathematic อยู่เล็กน้อยแต่เนื้อหาที่ออกจะเพิ่มในส่วนของ Trigonometry และ Elementary Functions (Precalculus) แต่ยังคงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Number and operations,

Algebra and functions, Geometry and measurement (coordinate, three-dimensional, and trigonometry), Data analysis, statistics and probability โดยข้อสอบจะมีทั้งหมด 50 ข้อ ใช้เวลาในการทำ 60 นาที สามารถใช้เครื่องช่วยคำนวณในการทำข้อสอบได้ 

สำหรับ Physics จะมีทั้งหมด 75 ข้อ เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับกลศาสตร์และการเคลื่อนที่มากที่สุด รองลงมาจะเกี่ยวกับไฟฟ้า คลื่น แสง เสียง อะตอม ความร้อน นิวเคลียร์ ซึ่งจะมีแนวข้อสอบไม่ยากแต่เน้นเนื้อหาที่เยอะและค่อนข้างครอบคลุมเนื้อหาแทบทั้งหมด

Chemistry จะมีข้อสอบทั้งหมด 85 ข้อ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

Part A : Matching จำนวน 21-25 ข้อ โดยข้อสอบจะมีตัวเลือกให้ทั้งหมด 5 ตัวเลือก และจะมีประโยคหรือคำใต้ตัวเลือก โดยให้เราเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับประโยคหรือคำที่โจทย์ให้มามากที่สุด เป็นส่วนที่สามารถทำข้อสอบได้ง่ายและเร็วที่สุด ต่อมาเป็น

Part B : Relationship Analysis Question จำนวนข้อ 1 – 15 ข้อ โดยจะให้พิจารณาข้อความสองประโยคว่าเป็นความจริงเท็จ หรือเป็นเหตุผลกัน ซึ่งความยากอยู่ที่จะต้องจับใจความสำคัญของประโยคแรกให้ถูกต้อง

สำหรับส่วนสุดท้าย คือ Part C : Multiple Choice จำนวนข้อ 45 – 49 ข้อ จะคล้ายกับข้อสอบทั่วไป คือมีตัวเลือกให้ทั้งหมด 5 ตัวเลือก โดยข้อสอบมักจะเรียงความยากง่ายไว้อยู่แล้ว คือ มักจะเริ่มต้นด้วยข้อง่ายแล้วเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆเสมอ ซึงในส่วนนี้จะมีเวลาในการทำเฉลี่ยไม่ถึง 1 นาที/ข้อ

อีกวิชาหนึ่งที่สำคัญ คือ Biology ข้อสอบจะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 core section มีทั้งหมด 60 ข้อ โดยจะต้องทำข้อสอบในส่วนนี้ทั้งหมด ส่วนที่ 2 additional section เป็นข้อสอบแบบเลือก 20 ข้อจากทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งเป็น 2 หัวข้อหลักๆ คือ SAT II Biology E (Ecological) มีทั้งหมด 20 ข้อ จะเป็นคำถามเกี่ยวกับ Biological Communities, Populations และ Energy Flow ส่วน SAT II Biology M (Molecular) มีทั้งหมด 20 ข้อ เป็นคำถามเกี่ยวกับ biochemistry และ cellular structure and process โดยจะห้ามผู้สอบทำทั้งหมด 40 ข้อเด็ดขาด โดยตัวข้อสอบจะมีตัวเลือกให้ 5 ตัวเลือก ให้เลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด เลือกทำทั้งหมด 80 ข้อจากทั้งหมด 100 ข้อ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top